Indian Pop Music Ringtones

Aryans – Dekha Hai (Tempo = 90bpm)
68*, 5, 39, (hold 3)88, (hold 2), 39, 7, (hold 6)9, 78, 6, (hold 5), (hold 7)8, (hold 2)*, (hold 2), 19, 7**, 69, (hold 3)88, (hold 3), (hold 3)8, (hold 5)9, 59, (hold 3)8, (hold 3)8, (hold 5)9, 59, (hold 3)8, 29, 1, (hold 2)8, (hold 3)9, (hold 3)8, (hold 3), 59#, 5#, (hold 3)8, 59#, 5#, (hold 7)8, 699


Bali – Tere Bin (Tempo = 100bpm)
38, 5, 199*, (hold 6)88**, (hold 7), 5, (hold 4)99, 288, 4, 799, (hold 5)88, (hold 6), 5, (hold 3)99, 588, 5, 58, 69, 499, 688, 6, 68, 79, 599, 388, 5, (hold 7), (hold 6), 1*, (hold 7)**, (hold 6), 5, 399, 388, 5, 199*, (hold 6)88**, (hold 7), 5, (hold 4)99, 288, 4, 799, (hold 5)88, (hold 2)*, 7**, 199*


Bombay Vikings – Hawa Mein (Tempo = 100bpm)
388, 39, 48#, 69, 7, 7, 1*#, 0, 18#, 1#, (hold 7)9**, 18*#, 79**, 6, 6, 6, 6, 18*#, 1#, (hold 7)9**, 18*#, 79**, 6, 6, 6, 6, 7, (hold 6)9, 78, 688, (hold 4)999#


Bombay Vikings – Tera Mera Pyar (Tempo = 100bpm)
48*, 4, 4, 4, 499, 288, 1, 299, 188, 1, 2, 4, 5, 599, (hold 6)88, 58, 5999, 488, 5, 6, 1*, 199, 288, 1, 6**, 5, 4, 588, 6, (hold 5)999, 58, 59, 5, (hold 6), 58, 4, (hold 4)9


Bombay Vikings – Woh Chali (Tempo = 90bpm)
18*, 2, 39, 38, 3, 39, 38, 4, 2, 3, 48, 6, 59, 59, 48, 3, 2, 3, 28, 299, 28, 5, 59, 28, 38, 4, 399, 18, 2, 39, 38, 3, 39, 38, 4, 2, 3, 48, 6, 59, 59, 48, 3, 2, 39, 28, 28, 299


Euphoria – Mayeri (Tempo = 90bpm)
68, 18*, (hold 1)9, 1, 1, 2, (hold 1)88, 2, 1, 699**#, 6#, 18*, 19, 1, 28#, 29, (hold 1), 6**#, 68, 6999#, (hold 4)88*, (hold 1), 4, (hold 5), 19, (hold 2)8#, (hold 2)#, 4, 299, (hold 4)88, (hold 1), 4, (hold 5), 19, 688#, 69, (hold 5), 4, 4, 08, 4, 28#, 29#, 2#, 48, (hold 4)9, 4, 4


Ho Gayee Hai Mohabbat (Tempo = 125bpm)
1*, 28, 39, (hold 6)9**, 688, 39*, (hold 2)9, 788**, 5, (hold 3)99, 188*, 1, 1, 1, 1, 1, 2, (hold 2)9, (hold 1)9, 788**, 7, 7, 7, 1*, 7**, 6, (hold 7)99, 188*, 1, 1, 1, 1, 1, 2, (hold 2)9, (hold 1)9, 788**, 7, 7, 7, 1*, 7**, 6, (hold 7)9, 18*, 7**, 1*, 7**, 69


Nusrat Fateh Ali Khan – Shama (Tempo = 225bpm)
3, 5, 6, 6#9, 08, 0, 6#8, 6#, 5, 69, 08, 068#, 6, 5, 5, 39, 08888, 06, 58, 599, 088, 3*88, 5, 6, 6#8, 6, 5, 6#99, 06#8, 6#, 569, 08, 06#8, 6, 5, 5, 39, 08888, 06. 58. 599


Piya Basanti – Piya Basanti Re (Tempo = 180bpm)
1*, 1, 1, (hold 1), 2, 3, 299, 3888, 2, 39, 18, 09, 19, 1, 1, 1, 28, 2, 19, 7**, 7, 19*


Adnan Sami – Tera Chehra (Tempo = 112bpm)
1*#, 28, 39, 38, 1#, 2, 19#, 7**, 08, 088, 1*#, 28, 39, 38, 4#, 2, 19#, 79**, 788, 188*, 2, 199, 788**, 6999, 6, 7, 78, 688, 5999, 5, 6888, (hold 7)999, (hold 6)9, 188*#, 288, 3, 299, 188#, 7999**, 7, 7, 28*, 688**, 5999, 5, 6888, (hold 7)999, 69


Adnan Sami – Thodi Si Lift (Tempo = 100bpm)
38*, 38, 39, 1, (hold 2), 28, 29, (hold 2), 3, 38, 39, 1, (hold 2), 28, 29, (hold 2), 3, 38, 39, 1, (hold 2), 28, 29, (hold 2), 3, 38, 39, 5, (hold 2), 28, 29, (hold 7)**, 1*, 18, 19, 6**, 7, 78, 6, 69, (hold 6), 1*, 18, 19, (hold 2), 2, 28, 1, 7**, 6


Gore Nal Ishq Mitha (Tempo = 125bpm)
38, 5*, 59**, 38, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 59, 58, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 0, 79, 7, 78, 6, 59, 7, 6, 6, 58, 6, 7, 0, 79, 78, 6, 69


Charti Jawani Meri – (Tempo 100 bpm)
(hold 5)88*, 19*, 1, (hold 2)8, 28, 29#, (hold 2), (hold 1), 69**#, 28*, (hold 1), (hold 6)**#, 59, 68#, 499, 58, 1*, (hold 1)8, 29, 288, 29#, (hold 2), 19, (hold 6)8**#, 68#, 29*, 19, (hold 6)8**#, 69#, 0, (hold 5)8, 19*, 1, (hold 2)8, 28, 29#, (hold 2), (hold 1), 69**#, 28*, (hold 1), (hold 6)**#, 59, 68#, 499


Kaanta Laga (Tempo 100 bpm)
(hold 5)8, 68, 7, 1*, 7**, 6, 6, 7, 6, 5, 59, 3, (hold 5), 68, 7, 1*, 7**, 6, 6, 7, 6, 5, 599, 08, (hold 6)8, 1*, (hold 1)8, (hold 3)999, (hold 5)88**, 68, 7, 1*, 7**, 6, 6, 7, 6, 5, 59, 3, (hold 5), 68, 7, 1*, 7**, 6, 6, 7, 6


Bin Tere Sanam (Tempo 140 bpm)
6, 38, 19, 78, 7, 6, 6, 6, 3*, 19**, 78, 7, 6, 69, 38*, 29**, 18, 1, 2, 2, 7999, 188*, 3, 48**, 39, 38, 3, 2, 1, 2, 2, 7999, (hold 7)888, (hold 1)*, 7**, (hold 5), (hold 7), 6, (hold 6)99


Jhumka Gira Re – Remix (Tempo 112)
4*#, 5, 6, 6#, 69, 08, 58, 7, 7, 1*, 2, (hold 1), 78**, 6, 7, 6, 5, 29*, 2, 08, 28, (hold 2), 08, 19


Chhod Do Aanchal (Tempo 140)
(hold 3)**, 28, 19, 3, (hold 2), 58**, 59, 6, (hold 1)*, 18, 19, 29, 38, 1, 2, (hold 3), 28, 19, 3, (hold 2), 58**, 59, 6, (hold 1)*, 18, 19, 29


Yalla Yalla (Tempo 120)
5**, 3, 5, 38, 59, 39, 38, 4#, 5, 4#, 38, 2999, 488#, 2, 4#, 28, 49#, 29, 28, 3, 4#, 3, 28, 3999