Television Serials Ringtones

Kahani Ghar Ghar Ki (Tempo 180 bpm)
1*, 7**, 1*, 78**, 69, (hold 7), 5, 69, 6, 08, 18*, 7**, 1*, 78**, 69, (hold 7), 5, 69, 6, 08, 18*, 7**, 1*, 78**, 69, (hold 7), 5, 7, 6, 69, 08, 68, 7, 1*, 3, 28, (hold 2)9, (hold 2), 5**, 6, 7, 2*, 18, (hold 1)9, (hold 1), 0, 48**, 59, 6, 18*, 79**, (hold 7), 79, 788, 69, 5, 78, 69, (hold 6), 69


Kiyo Kay Saas Bhi Kabhi Baho Thi (Tempo 160 bpm)
2*, 28, 2, 29#, 28#, 2#, 49, 4, 48, 2#, 2#, 2, 299, 0, 68#, 6, 6#, 6, 58, 59, 58, 599, 0, 68#, 6, 6#, 6, 58, (hold 5)9, 4, 59, 4, 5, 0, 28, 2, (hold 2), 28, (hold 2)9#, 28#, (hold 4)9, 48, 4, 2#, 2#, 2, 299


Zee Horror Show (Tempo 160 bpm)
399*, 2888#, 0999, 3999, 2888#, 0999, 19, 7**, 6, 3*, 2#, 1, 7**, 6, 1*, 7**, 6, 3*, 2#, 1, 7**, 699, 08, 3*, 2888#, 0999, 3999, 2888#, 0999, 19, 7**, 6, 3*, 2#, 1, 7**, 6, 1*, 7**, 6, 3*, 2#, 1, 7**, 699


Sanjevani (Tempo 140 bpm)
5, 7, 18*, 79**, 5, 7, 18*, 79**, 5, 2, 6, 78, 69, 7, 1*, 48**#, 59, 0, 5, 7, 18*, 79**, 5, 7, 18*, 79**, 5, 2, 6, 78, 69, 7, 1*, 48**#, 59, 0, 5, 7, 18*, 79**, 5, 7, 18*, 79**, 5, 2, 7, 68, 79


Malgudi Days (Tempo = 90bpm)
18**, 38*, 19, 2, 38, 19, 28, 39, 29, 6*999, 1*, 6**, 1*999, 0, 188, 1, 0, 28, 3, 2, 3, 1, 299, 08, 5**8, 5, 5, 6, 1*, 6**, 1*, 2, 1, 2, 3, 1, 19, 088, 38, 2, 3


Titan Theme(Tempo = 140bpm)
5, 48#, 5, 69, 58, 6, 79, 68, 7, 2*, 1, 7**, 6, 5, 3*, 3, 3, 3, 2, 1, 7**, 6, 2*, 2, 2, 2, 1, 7**, 6, 5, 1*, 1, 1, 1, 7**, 2*, 5**, 7, 6, 5, 4#, 59


Lyril Ad Theme(Tempo = 125bpm)
69, (hold 6)88, (hold 7), 5, 199*, 188, 2, 7**, 1*, 399, 28, 7**, 69, 28*, 7**, 69


Nescafe Theme(Tempo = 225bpm)
28*, 6, 5, 6, 0, 4, 0, (hold 5)9, (hold 6), (hold 6)#, 08, 28, 6, 0, 6, 0, 4, 0, (hold 5)9, (hold 4), (hold 3), 08, 58, 0, 2, 1, 2


Kasauti Zindagi KI (Tempo = 112bpm)
4, 58, 688, (hold 6)999#, 58, 1*, 6**#, 699#, 0888, 488, 488, (hold 5)99, (hold 5), 59, 6#, 58, (hold 2)#, (hold 5), 4, (hold 4), 28*, 19, 1, (hold 1), 18, 68**#, 599, 5, 599, (hold 2)88*, (hold 2)#, 2, (hold 1), 28, 19, 1, (hold 1), 18, 68**#, 599, 5, 599, (hold 4)88*, (hold 2)#, 2, 199


Kum Kum (Tempo = 180bpm)
18*#, 1, 6**#, 1*#, 1, 6**#, 1*, 18, 6**#, (hold 5)99#, 08, 58#, 4#, 4, (hold 4), (hold 6)#, (hold 6)9#, 488, 2#, 1#, 1, (hold 2)9#, (hold 2)#, (hold 2)9#, 288#, 4, 4#, 5#, (hold 4)9#, (hold 4), 49, (hold 4)8#, 4, (hold 1)*, (hold 1), 19, 188, 2#, 19#, 1, (hold 1)#, (hold 1)#, 18#, 1, 699**#


Airtel (Tempo = 140bpm)
2*, 28, 2, 29, 6, 38, 4, 3, 2, 19, 3, (hold 2)8, 38, 29, 1, 2, 3, 49, 2888, 3999, (hold 2)8, 18, 6999**, 28*, 28, 2, 29, 6, 38, 4, 3, 2, 19, 3, (hold 2)8, 38, 29, 1, 2, 3, 49, 2888, 3999, (hold 2)8, 18, 6999**